Sjef.app B.V.

Privacy policy

Artikel 1 – Definities

In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:
Sjef.app: de gebruiker van dit privacy beleid: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Sjef.app B.V., gevestigd aan de Basisweg 59A, 1043 AN Amsterdam, ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 78331412;
betrokkene: de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) een overeenkomst is aangegaan met
Sjef.app, dan wel de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) contact heeft opgenomen met
Sjef.app i.v.m. het tot stand komen en/of uitvoeren van de overeenkomst of de natuurlijke persoon
die (namens een bedrijf) de website bezoekt;
overeenkomst: de overeenkomst tussen Sjef.app en de betrokkene waarbij de betrokkene gebruik
maakt van de dienst die Sjef.app aanbiedt;
website: de website www.sjef.app en de daarbij behorende mobiele applicaties die door Sjef.app
wordt beheerd;
profilering: het verwerken van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens
bepaalde persoonlijke aspecten van de betrokkenen geëvalueerd worden met als doel zijn
persoonlijke voorkeuren, interesses, online zoekgedrag, locatie te analyseren of te voorspellen;
persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

‍Voor Sjef.app is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van
de verwerking van persoonsgegevens handelt Sjef.app volgens de toepasselijke wet- en
regelgeving.Sjef.app gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze
vertrouwelijk.Sjef.app verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze
persoonsgegevens via de website aan Sjef.app heeft verstrekt of wanneer de betrokkene de website
bezoekt of telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met Sjef.app. Sjef.app verzamelt en
verwerkt de volgende persoonsgegevens:

a. voor- en achternaam;
b. woonadres;
c. postcode;
d. telefoonnummer;
e. e-mailadres;
f. IP-adres;
g. surfgedrag;
h. locatiegegevens.

Sjef.app verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen. De website en/of dienst
heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij
toestemming hebben van ouders of voogd. Sjef.app kan echter niet controleren of een betrokkene
ouder dan 16 is. Sjef.app raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van
hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder
ouderlijke toestemming. Als de betrokkene er van overtuigd is dat Sjef.app zonder die toestemming
persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan dient de betrokkene contact op te
nemen met Sjef.app middels de contactgegevens opgenomen in artikel 12.1 en dan zal Sjef.app de
verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.

Artikel 3 – Grondslag en doeleinden van de verwerking

‍De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of,
op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen. In geval van profilering
is dit de toestemming van de betrokkene. Sjef.app verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor
de volgende doeleinden:

a. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
b. het uitbrengen van een offerte;
c. het tot stand komen van de overeenkomst;
d. om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
e. om te voldoen aan administratieve plichten;
f. om de betrokkene gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden (profilering), zie ook
artikel 4;
f. om de betrokkene, indien hij daarvoor toestemming heeft verleend, een nieuwsbrief te sturen, zie
ook artikel 5;
g. om de website en de dienstverlening van Sjef.app te verbeteren;
h. het genereren van algemene statistieken over het gebruik van de website. De verstrekking van de
naam, adres, telefoonnummer en van het e-mailadres van de betrokkene is een contractuele
verplichting. Zonder de naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kan geen overeenkomst tot
stand komen.Sjef.app zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden
verwerkt.Sjef.app verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de
bestaande doeleinden. Sjef.app streeft naar minimale gegevensverwerking.Sjef.app zal de
persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

Artikel 4 – Profilering

Profilering wordt enkel uitgevoerd indien de betrokkene daarvoor toestemming aan Sjef.app heeft
verleend. Deze toestemming kan door de betrokkene te allen tijde worden ingetrokken. Het doel van
profilering is:
a. de betrokkene op de website advertenties of overig content te tonen waarvan Sjef.app vermoedt
dat de inhoud van de advertentie of content in overeenstemming is met de interesses van de
betrokkene;
b. marketing analyses;
Profilering kan plaatsvinden door een combinatie van de gegevens die de betrokkene bij het
aanmaken van een account verstrekt heeft en van data die afkomstig zijn uit verschillende cookies.
Voor profileringsdoeleinden kunnen de volgende gegevens door Sjef.app worden verwerkt:

a. geslacht;
b. leeftijd;
c. locatiegegevens;
d. zoekopdrachten ingevoerd op de website;
e. surfgedrag.

Artikel 5 – Nieuwsbrieven

‍Er worden enkel nieuwsbrieven naar de betrokkene gestuurd, indien de betrokkene daarvoor
uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Sjef.app. De betrokkene kan zich te
allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven, zie artikel 6.Sjef.app zal de betrokkene niet voor directe
marketingdoeleinden benaderen indien de betrokkene daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Artikel 6 – Afmelden voor nieuwsbrieven

De betrokkene kan zich op de volgende wijzen afmelden voor nieuwsbrieven:
a. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de
betrokkene zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven;
b. door contact op te nemen met Sjef.app, zie artikel 12.1 voor de contactgegevens. In elke
nieuwsbrief welke naar de betrokkene wordt verstuurd, wordt een link opgenomen waarmee de
betrokkene zich kan afmelden voor de nieuwsbrieven.

Artikel 7 – Leadinfo

We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool
herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar
beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party
cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit
formulierinvoeringen (bijv. “Leadinfo.com”) om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten
te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze
pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw
gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

Artikel 8 – Wissen van persoonsgegevens

‍Sjef.app zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a.
indien:
a. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
b. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar
terecht is;
c. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.Sjef.app is niet verplicht persoonsgegevens te
wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op
vergetelheid” niet van toepassing is.

Artikel 9 – Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

‍Sjef.app zal de persoonsgegevens van de betrokkene niet eerder aan derden verstrekken, dan indien:
a. Sjef.app daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
b. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van
persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
c. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
d. de doorgifte geschiedt aan een door Sjef.app voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden
ingeschakelde verwerker met welke verwerker Sjef.app een overeenkomst heeft gesloten die erop
ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. De betrokkene kan zijn
toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.

Artikel 10 – Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen

‍Op verzoek verleent Sjef.app aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Sjef.app van
hem bijhoudt en verstrekt Sjef.app de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een
dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan
verstrekken.Sjef.app biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens
die Sjef.app van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen. Het verzoek tot toegang,
wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Sjef.app worden ingediend,
zie artikel 12.1 voor de contactgegevens van Sjef.app. Sjef.app reageert zo spoedig mogelijk op een
dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

Artikel 11 – Bezwaar

‍De betrokkene kan bij Sjef.app bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens
indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Sjef.app het
bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Sjef.app met de verwerking van de
persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Sjef.app bij de verwerking van persoonsgegevens
gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

Artikel 12 – Recht van beperking

Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van
zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens
en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijdduurt, dan kan de betrokkene Sjef.app verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te
beperken.

Artikel 13 – Contact

Voor vragen over de wijze waarop Sjef.app persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een
toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die Sjef.app
van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot
wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking
van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn
persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met
Sjef.app.

‍Contactgegevens:
‍Sjef.app B.V.
Adres: Basisweg 59A
1043 AN Amsterdam
sjef@sjef.app
+31 (0) 20 244 2820

Indien Sjef.app op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert,
aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een
ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Sjef.app de betrokkene daarvan op de hoogte.

Artikel 14 – Opslaan gegevens

We verwerken je gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit houdt in dat we ook
je gegevens binnen de EER opslaan. In sommige gevallen worden je persoonsgegevens buiten de EER
verwerkt. De regels in die landen bieden helaas niet altijd dezelfde bescherming van
persoonsgegevens als in Nederland. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat je persoonsgegevens in
dat geval net zo goed beschermd worden als hier. Dat hebben we gedaan door afspraken te maken
met degenen die met je gegevens buiten de EER omgaan. Zo blijven je gegevens veilig. Heb je
hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op.

‍Artikel 15 – Beveiligingsmaatregelen

‍Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van
persoonsgegevens te voorkomen, heeft Sjef.app verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen,
waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en
onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens. Gegevens die via de
website aan Sjef.app worden verstrekt, zijn versleuteld. Sjef.app maakt gebruik van een HTTPS
verbinding.

Artikel 16 – Privacybeleid van derden

‍Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden, die door middel van links met de
website zijn verbonden. Sjef.app aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid
met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer
informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het
privacybeleid van de betreffende website geraadpleegd te worden.

Artikel 17 – Wijzigingen

‍Sjef.app behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op
de website staat de nieuwste versie van het privacybeleid van Sjef.app.

Artikel 18 – Datalek

Indien zich bij Sjef.app een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van
gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg
voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Sjef.app daarvan, indien mogelijk,
binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en
handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Indien er sprake is van een datalek bij Sjef.app dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke
levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Sjef.app de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

Artikel 19 – Cookies

Sjef.app gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand
dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de
betrokkene. Sjef.app plaatst enkel tracking cookies indien de betrokkene voorafgaand aan het
bezoek aan de website toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van tracking cookies. Voordat
de betrokkene toestemming heeft verleend voor tracking cookies, zullen alleen functionele en
analytische cookies worden geplaatst die geen gevolgen hebben voor de privacy van de betrokkene.
De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die
eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het
in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of
met behulp van de Help-functie van zijn browser. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het
correct functioneren van een website. Wanneer de betrokkene functionele cookies verwijdert, dan
kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het mogelijk dat
Sjef.app zijn dienst niet of niet naar behoren kan verlenen.
Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Deze cookies worden
bijvoorbeeld gebruikt zodat de betrokkene kan inloggen op de website. Met functionele cookies kan
de website de betrokkene herkennen wanneer de betrokkene de website weer bezoekt. Dit is handig
zodat de betrokkene niet steeds opnieuw hoeft in te loggen op de website bij een nieuw
websitebezoek.
Ten behoeve van het gebruik van Google Analytics (Analytische cookie)

Door het gebruik van analytische cookies kan Sjef.app zien op welke wijze de betrokkene de website
gebruikt en kan Sjef.app op basis daarvan de website verbeteren. Analytische cookies worden niet
met derden gedeeld, worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of
het e-mailadres van de betrokkene. Sjef.app heeft Google Analytics op een dergelijke wijze ingesteld
dat bezoekers van de website anoniem blijven.

Artikel 20 – Klacht indienen

‍Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Sjef.app niet in
overeenstemming is met dit privacybeleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan
de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.